Misja i wartości

MISJA
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego dąży do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

WARTOŚCI
TOLERANCJA – opierająca się na szanowaniu tak w ramach organizacji jak i poza nią każdej osoby, instytucji, organizacji oraz partnerów.
NIEZALEŻNOŚĆ – wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach pracy; apolityczność rozumiana jako nie identyfikowanie i nie uleganie wpływom jakiejkolwiek partii i opcji politycznej, dywersyfikacja źródeł finansowania.
TRANSPARENTNOŚĆ – udostępnianie statutu, programu działań i zasad pracy, a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z zakończonych działań.
RZETELNOŚĆ – podejmowanie działań na miarę posiadanych możliwości finansowych i kompetencji; wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań; ocena i ewaluacja jako stały element każdego działania, dbałość o doskonalenie i rozwój, ale również i o najwyższą jakość pracy i świadczonych usług.
OTWARTOŚĆ WSPÓŁPRACY – poszukiwanie partnerów (organizacje pozarządowe, sektor biznesu oraz jednostki publiczne – rządowe i JST) do rozwiązywania stawianych problemów, równouprawnienie i partnerstwo stron przejawiające się m.in. w umiejętności dochodzenia do kompromisu.